Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty

Lubań, 21.07.2014 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                                                                     ŁCR.0611-33/5/7/2014

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu , Rynek - Sukiennice 38 (woj. dolnośląskie) zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu pn.: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE

 SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU "PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBAŃ"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

 Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń teoretycznych, praktycznych i zajęć dla 10 osób pełnoletnich będących uczestnikami ww. projektu w następujących zawodach i umiejętnościach:

- obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem i minimum sanitarnym - dla 4 osób,

- kurs prawa jazdy kat. B - dla 1 osoby,

- kurs barmański - dla 1 osoby,

- kurs fryzjerski - dla 1 osoby,

- szkolenie magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania - dla 1 osoby,

- kurs językowy, język niemiecki średniozaawansowany - dla 1 osoby,

- kurs spawacza SPAWANIE METODĄ MIG - dla 1 osoby. Kurs powinien zakończyć się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej i praktycznej zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

w ramach Projektu "PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBAŃ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Uczestnicy szkoleń i kursów w trakcie ich realizacji muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki nauki i pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedni sprzęt szkoleniowy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Absolwenci szkoleń i kursów po ich zakończeniu powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu i szkolenia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

Dla kursu prawa jazdy kategorii B realizacja i program kursu winien być zgodny z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi zmianami).

2.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamówienie niniejsze składa się z sześciu następujących części:

Część 1 - - obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem i minimum sanitarnym - dla 4 osób,

Część 2 - kurs prawa jazdy kat. B - dla 1 osoby,

Część 3 - kurs barmański - dla 1 osoby,

Część 4 - kurs fryzjerski - dla 1 osoby,

Część 5 - szkolenie magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania - dla 1 osoby,

Część 6 - kurs językowy, język niemiecki średniozaawansowany - dla 1 osoby,

Część 7 - kurs spawacza SPAWANIE METODĄ MIG - dla 1 osoby. Kurs powinien zakończyć się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej i praktycznej zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

 

Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia, najem lokalu, w którym będą odbywać się zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz ewentualny transport uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia 
z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW, zapewnienie uczestnikom szkolenia niezbędnych narzędzi, materiałów szkoleniowych i artykułów w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia, a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest wyłącznie stacjonarna forma zajęć, z przewagą ćwiczeń praktycznych w ilości i formie umożliwiającej nabycie umiejętności zawodowych.

Preferowane jest, by zajęcia w ramach kursów odbywały się na terenie Lubania. Organizacja zajęć poza Lubaniem wymagać będzie pisemnej zgody uczestnika szkolenia i zapewnienia uczestnikowi dowozu na zajęcia w ramach kosztów szkolenia.

Przy realizacja szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B należy dodatkowo jeszcze: zapewnić badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy kategorii B, zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe), przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin  państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

Zaleca się, by wymiar dzienny każdego ze szkoleń wynosił max. 6 godzin lekcyjnych

             Zaleca się by program szkoleń zawodowych był zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.   

Wymiar godzinowy szkoleń dla poszczególnych części przedstawia się następująco:

- obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem i minimum sanitarnym - dla 4 osób - 40h lekcyjnych

- kurs prawa jazdy kat. B - dla 1 osoby,

szkolenie teoretyczne w wymiarze 30 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych). Zajęcia szkoleniowe powinny być planowane 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, a za zgodą osób skierowanych na szkolenie, także w dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele.

szkolenie praktyczne w wymiarze 30 h zegarowych/uczestnika szkolenia. Instytucja szkoląca zrealizuje według indywidualnych harmonogramów ustalonych wspólnie z Zamawiającym.

- kurs barmański - dla 1 osoby - 40 h lekcyjnych,

- kurs fryzjerski - dla 1 osoby - 60 h lekcyjnych,

- szkolenie magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania - dla 1 osoby - 90 h lekcyjnych,

- kurs językowy, język niemiecki średniozaawansowany - dla 1 osoby - 60 h lekcyjnych,

- kurs spawacza SPAWANIE METODĄ MIG - dla 1 osoby - 130 h lekcyjnych.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2014 r.

Z uwagi na konieczność skoordynowania terminów realizacji części przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wymagają (na etapie podpisywania umowy z Wykonawcami) uzgodnień z Zamawiającym w zakresie zapisów
w HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ sporządzonym przez Zamawiającego dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 

5. Warunek udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wszelkich wymaganych ustawowo uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień
do wykonywania określonej działalności poprzez złożenie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożony przez Wykonawc
ę:

- oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października  2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365) a dla części 2 zamówienia dodatkowo jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) - wydany przez starostę powiatu.

 

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty

1. Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a) FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1

b) Oświadczenie Instytucji szkolącej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Gospodarki          i Pracy z dnia 27 października  2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365) a dla części 2 zamówienia dodatkowo jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów art. 103 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) - wydany przez starostę powiatu.

c) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością, opisanej następująco:

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

Rynek - Sukiennice 38, 59-800 Lubań

Oferta w postępowaniu na Usługi szkolenia w ramach Programu
"PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBAŃ"

Część/ci: ........., .........., ........., .........., ..........

Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2014 r. godz. 1300

 

d) Ofertę wraz z dokumentami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) do siedziby Zamawiającego.

e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łużyckim Centrum Rozwoju, Rynek - Sukiennice 38 w Lubaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2014r. do godz. 1300.

8. Sposób określenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Oferta winna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty, obejmującą cenę za przeprowadzenie szkolenia wyliczoną w formularzu wyliczenia kosztów szkolenia z wyszczególnieniem kosztu dla całej grupy oraz kosztu jednostkowego.

4. Cena oferty, o której mowa wyżej winna obejmować całość kosztów związanych
z przeprowadzeniem szkolenia, najmu lokalu w którym odbywać się będą zajęcia oraz ewentualne koszty transportu uczestników szkolenia z Lubania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW, zapewnienie uczestnikom szkolenia niezbędnych narzędzi, materiałów szkoleniowych i artykułów       w ilościach niezbędnych do nabycia przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu tematyki ujętej w programie szkolenia, a także wszystkie niezbędne czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przy realizacja szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B należy dodatkowo jeszcze: zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia badania lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie prawa jazdy, samodzielne stanowisko szkoleniowe w postaci sprawnego, dopuszczonego do ruchu drogowego, dostosowanego do nauki jazdy samochodu osobowego oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe, przeprowadzić egzamin wewnętrzny z zajęć teoretycznych i praktycznych, jednorazowo opłacić pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika szkolenia.

5. Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

9. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia lub części zamówienia Wykonawcy, który spełni warunek określony w pkt. 5 oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą - z najniższą ceną.

 

10. Informacje ogólne.                                                          

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 64 64 497.

 

 

Formularz ofertowy dostępny w załączniku.

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego

                                                                Dyrektor ŁCR w Lubaniu

                                                                        Małgorzata Wąs

  

 

 

 

 

 

Załączniki

zalacznik_nr_1_-formularz_ofertowy (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wąs
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Krzętowska
Data wprowadzenia:2014-07-22 10:43:08
Opublikował:Magdalena Krzętowska
Data publikacji:2014-07-22 12:36:17
Ostatnia zmiana:2014-07-22 13:54:06
Ilość wyświetleń:1464

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij