Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty

Nr sprawy ŁCR.2100/85/2014

Zamawiający:

Łużyckie Centrum Rozwoju

ul. Rynek-Sukiennice 38

59-800 Lubań

Telefon: 75 646 53 85

Faks:    75 646 71 86

NIP 613-150-33-60

 

Adres strony internetowej:    www.lcr.net.pl, www.lcr.luban.pl

Adres poczty elektronicznej: promocja@luban.pl

Godziny urzędowania:           7:30 – 15:30

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty na

zakup urządzenia wielofunkcyjnego -  kopiarko drukarki

oraz obsługę serwisową w formie kontraktu serwisowego

1.      Zakres przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i dostawa przez wykonawcę do siedziby zamawiającego ( ul. Bracka 12, 59 - 800 Lubań ) wraz z wyładunkiem i instalacją urządzenia wielofunkcyjnego -  kopiarko drukarki.
2. Kontrakt serwisowy, w którym wykonawca lub firma przez niego wskazana dostarcza wszystkie materiały eksploatacyjne ( oprócz papieru ) niezbędne do zapewnienia najlepszej jakości wydruku w zakupionym urządzeniu wielofunkcyjnym przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania kontraktu


Przedmiotowa kopiarko – drukarka powinna mieć możliwość:
- drukować w kolorze,
- drukować w formacie A3,
- ma posiadać co najmniej 2 kasety na papier,
- drukować  minimum 20 stron/min,
- druk papieru do 300 g/m2,
- skanowania  do pamięci usb,
- pracować w sieci,
-posiadać dysk twardy

2.      Sposób określenia ceny

 

  1. Cenę ofertową urządzenia wielofunkcyjnego należy określić, jako cenę całkowitą urządzenia
  2. Cenę kontraktu serwisowego należy określić jako ryczałtową, wycenianą  raz w miesiącu przyjmując do wyceny opłatę za 500 stron wydruku w czerni i 250 w kolorze, przy umowie na 36 miesięcy
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.11.2014 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożony przez Wykonawcę:

a)    dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności w formie potwierdzonej kserokopii lub w inny sposób (dokument) potwierdzający posiadane uprawnienia. 

2. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożony przez Wykonawcę:

a)    wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu , dat wykonania i odbiorców – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zaproszenia,

 

4. Informacje o sposobie przygotowania oferty

Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)        formularz ofertowy – załącznik nr 1

b)        wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu , dat wykonania i odbiorców – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zaproszenia,

c)        dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności w formie potwierdzonej kserokopii lub w inny sposób (dokument) potwierdzający posiadane uprawnienia. 

d)       oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, lub przesłana drogą elektroniczną na adres: promocja@luban.pl

 

 

5. Kryteria wyboru oferty

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego zaproszenia oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą spełniająca kryterium oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

 

 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium

Wzór

 

CENA

 

( C minimalna/C badana ) x 100

 

 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia: 12.11.2014 r. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego:

w Łużyckim Centrum Rozwoju, ul. Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań lub przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@luban.pl

W przypadku, niewpłynięcia wymaganej ilości ofert- 2 oferty - (w tym żadnej oferty)
w postępowaniu Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zaproszeniu będącym podstawą do wyłonienia wykonawcy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

 

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Informacje na temat umowy

 

1.         Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zaproszenia oraz danych zawartych
w ofercie.

 

  1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 

9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty mailowej.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bronisław Segedyn – inspektor Łużyckiego Centrum Rozwoju, nr tel. 75 64 56 603, fax.: 75 646 71 86, e-mail: bronislaw.segedyn@lcr.net.pl w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30.

 

10. Załączniki do Zaproszenia:

1. Formularz ofertowy .

2. Wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

 

W imieniu Zamawiającego:

Małgorzata Wąs
Dyrektor ŁCR

 

                                                          

Załącznik nr 1                   

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:           ................................................

                       

Siedziba:         ................................................          

                       

Adres poczty elektronicznej: ................................................                      

Strona internetowa:                ................................................                      

Numer telefonu:                     ……........................................          

Numer faksu:                         ……. ......................................          

Numer REGON:                    ................................................

Numer NIP:                           ................................................          

 

2.Dane dotyczące Zamawiającego

Łużyckie Centrum Rozwoju

ul. Rynek-Sukiennice 38

59-800 Lubań

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego

numer sprawy: ŁCR.2100/85/2014, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami

zaproszenia za cenę:

 

3.Cena oferty
1) na urządzenie wielofunkcyjne kopiarko - drukarka

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

2) Kontrakt serwisowy

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

4. Oświadczenia Wykonawcy;

Podana wyżej wartość uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu ofertowym.

Deklaruję/(-my) wykonanie usługi w zakładanym terminie określonym w zaproszeniu ofertowym.

Oświadczam/(-my), że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

                                                                                        

   ………………………..
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

                                                                                 

WYKAZ USŁUG

 

Nazwa wykonawcy    .................................................................................................

 

Adres wykonawcy     .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................                        Data .......................

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia

Lp.

Odbiorca

Miejsce wykonania

Zakres przedmiotowy

Data rozpoczęcia /zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń.

 

                                                                                   .................................................................................

                                                                        (data i czytelny podpis wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

bip-drukarka (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

2015

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wąs
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Krzętowska
Data wprowadzenia:2014-11-04 15:20:39
Opublikował:Magdalena Krzętowska
Data publikacji:2014-11-04 15:22:12
Ostatnia zmiana:2019-11-07 08:57:57
Ilość wyświetleń:815

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij