Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu

Zarządzenie nr 15/2009

Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju

z dnia 29 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

Na podstawie § 5 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Łużyckiego Centrum Rozwoju z dnia 11.04.2006 r.

w związku z art.11 ust.1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr  223, poz.1458 )  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Łużyckim Centrum Rozwoju.

 

§ 2

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, o których mowa 
w art.12 ustawy o pracownikach samorządowych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

1.       Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju.

2.       Dyrektor zleca pracownikowi ds. kadr sporządzenie opisu stanowiska pracy na wakujące miejsce pracy.

3.       Opis stanowiska pracy, zawiera:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających 
z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego stanowisko,

b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

d) określenie zakresu odpowiedzialności,

e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju w formie Zarządzenia.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a) Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju,

b) Pracownik Łużyckiego Centrum Rozwoju,

b) Pracownik ds. kadr, będący jednocześnie Sekretarzem Komisji.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Rozdział III

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Łużyckim Centrum Rozwoju

 

§ 5

1.       Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze na to stanowisko umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek- Sukiennice 38 w Lubaniu.

2.        Dopuszcza się dodatkowo umieszczanie ogłoszeń w innych miejscach, m.in.:

a)      mediach lokalnych,

b)      Powiatowym Urzędzie Pracy.

3.       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)      nazwę i adres jednostki,

b)      określenie stanowiska urzędniczego,

c)       określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ,

e)      wskazanie wymaganych dokumentów,

f)       określenie terminu i miejsca składania dokumentów

3.       Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP i na tablicy ogłoszeń.

4.       Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1.       Po umieszczeniu ogłoszenia w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Łużyckim Centrum Rozwoju.

2.       Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)       kserokopie świadectw pracy,

d)      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie 
z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Dz.U.z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z póź. zm) ;

g)      zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

h)      odpis z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzający, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

j)        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego określone w przepisach o służbie cywilnej

k)      do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3.       Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko
i tylko w formie pisemnej.

4.       Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszeniem pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Rozdział V

Wstępna weryfikacja, analiza dokumentów aplikacyjnych i wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 7

1.       Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.       Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.       Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji 
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.       Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia lub wykluczenie kandydata do pracy na wolnym stanowisku i ustalenie listy osób zakwalifikowanych do weryfikacji końcowej.

 

Rozdział VI

Weryfikacja końcowa kandydatów

§ 8

Na weryfikację końcową składają się:

a)      test kwalifikacyjny,

b)      rozmowa kwalifikacyjna.

§ 9

Test kwalifikacyjny

1.       Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2.       Pytania w formie testów przygotowuje Komisja Rekrutacyjna, przed przeprowadzeniem testu. Zestaw pytań winien zwierać pytania dot.:

- ustroju samorządu terytorialnego,

- wiedzy specjalistycznej dot. wolnego stanowiska pracy,

- zagadnień psychologicznych;

- w przypadku naboru na stanowisko kierownicze dodatkowo pytania dot. zarządzania zespołem ludzkim.

3.      Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową ustaloną wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną.

§ 10

Rozmowa kwalifikacyjna

1.       Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem 
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.       Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b)      posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się 
o stanowisko,

c)       obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d)      cele zawodowe kandydata.

3.       Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4.       Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty 
w skali od 0 do 10.

 

Rozdział VII

Ogłoszenie wyników

§ 11

1.       Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który 
w weryfikacji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie, przy czym nie mniej niż połowę maksymalnej ilości punktów możliwej do uzyskania.

2.       Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o wyborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

 

Rozdział VIII

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 12

1.       Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.       Protokół zawiera w szczególności:

a)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c)       informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d)      uzasadnienie dokonanego wyboru,

e)      przyczyna i uzasadnienie niewybrania żadnego kandydata,

f)       skład komisji przeprowadzającej nabór.

3.       Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulamin

 

Rozdział IX

Informacja o wynikach naboru

§ 13

  1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Łużyckim Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38 
    w Lubaniu oraz publikuje się w BIP przez okres co najmniej 3 m-cy.
  2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a)      nazwę i adres jednostki,

b)      określenie stanowiska urzędniczego,

c)       imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko,

  1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 stosuje się odpowiednio.
  2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Rozdział X

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

§ 14

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.       Kopie dokumentów aplikacyjnych osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt.

3.       Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

§ 15

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2008 Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Łużyckim Centrum Rozwoju.

 

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.

Załączniki

zal 1 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 2 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 3 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Zawłocka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Krzętowska
Data wprowadzenia:2015-08-20 13:34:38
Opublikował:Magdalena Krzętowska
Data publikacji:2015-08-20 13:37:24
Ostatnia zmiana:2015-08-20 13:37:35
Ilość wyświetleń:1016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij