Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Obowiązek informacyjny

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łużyckie Centrum Rozwoju z siedzibą w Lubaniu,przy ul. Rynek-Sukiennice 38 , e-mail promocja@luban.pl, tel 75 64 65 385 reprezentowane przez Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:  ido@miastoluban.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

  •   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  •   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  • lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawiewcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanychw pkt.  3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobectakiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7) podanie Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, szczególnychprzypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

8) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcówdanych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisówprawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolnościich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwoprzez wydział merytoryczny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DOSTĘP DO INFORMACJI

PUBLICZNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" Administrator

Danych informuje, że:

 

1)      Administratorem Danych Pani / Pana danych osobowych jest Łużyckie Centrum Rozwoju z siedzibą przy ul. Rynek Sukiennice 38, 59-800 Lubań, której przedstawicielem jest Dyrektor.

2)      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Łużyckim Centrum Rozwoju jest Pan Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu e-mail ido@miastoluban.pl

3)      Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu

·         rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę.

4)      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5)      W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6)      Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7)      Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

8)      W związku z przetwarzaniem przez Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do:

·         żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pani /Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)  Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani /Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej złożonego przez wnioskodawcę.

11)  Pani / Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w zasobach Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY W ŁUŻYCKIM CENTRUM ROZWOJU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO",

Administrator Danych informuje, że:

INFORMACJA O

ADMINISTRATORZE

DANYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Łużyckie Centrum Rozwoju

z siedzibą w Lubaniu przy ul. Rynek - Sukiennice 38,

e-mail promocja@luban.pl którego przedstawicielem jest Dyrektor.

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan

Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu

e-mail ido@miastoluban.pl.

CEL PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne w celu:

ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie

monitorowanym

PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

art. 9a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

INFORMACJE O

ODBIORCACH DANYCH

OSOBOWYCH LUB O

KATEGORIACH

ODBIORCÓW

Pani / Pana dane mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie

prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policji, sądom

OKRES, PRZEZ KTÓRY

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni, po tym

czasie dane osobowe w postaci nagrania Pani / Pana wizerunku są trwale usunięte.

INFORMACJE O

PRZYSŁUGUJĄCYCH

PRAWACH

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do nagrania, prawo sprzeciwu lub ograniczenia

wobec przetwarzania nagrania Pani / Pana wizerunku przetwarzania nagrania

przysługuje przed terminem jego usunięcia.

Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

INFORMACJA O

PRAWIE WNIESIENIA

SKARGI

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan,

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

INFORMACJA O

WYMOGU PRAWNYM

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w postaniu wizerunku jest konieczne

(m.in. ze względów technicznych) w związku z realizacją przez Łużyckie

Centrum Rozwoju zadania ustawowego. Konieczność taka wynika głównie z

określonej sytuacji w której Pani / Pan się znajduje, tzn. przebywanie w budynku.

W obiekcie z których Pani / Pan korzysta - widnieje stosowna informacja o

ich monitorowaniu.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Respektujemy Państwa prawa.

DBAMY O DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

 

Metadane

Źródło informacji:Bronisław Segedyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Krzętowska
Data wprowadzenia:2018-05-25 10:59:19
Opublikował:Magdalena Krzętowska
Data publikacji:2018-05-25 11:00:03
Ostatnia zmiana:2019-11-27 09:44:48
Ilość wyświetleń:591
.
., . .

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij