Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

 

w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

1.      Wymagania niezbędne:

a.     obywatelstwo polskie,

b.     pełna zdolność do czynności prawnych,

c.     korzysta z pełni praw publicznych,

d.     niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e.     cieszy się nieposzlakowana opinią,

f.      wykształcenie średnie

g.     znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, skanera,

h.     dobry stan zdrowia,

i.      wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego ( między innymi: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),

 

2.     Wymagania dodatkowe:

a.     wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność,

b.     prawo jazdy kategorii B.

 

3.     Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

a.     aktualizacja strony internetowej miasta Lubań,

b.     organizowanie konferencji prasowych na potrzeby Burmistrza Miasta Lubań,

c.     przekazywanie informacji miejskich na portale,

d.     prowadzenie i ciągła aktualizacja „kalendarza wydarzeń” miasta Lubań,

e.     gromadzenie i merytoryczne opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowywania wystaw organizowanych przez Centrum i jednostki współpracujące,

f.      działania związane z organizacją wystaw przez Centrum,

g.     prowadzenie, redagowanie oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Centrum,

h.     sporządzanie wniosków o realizację prac interwencyjnych, robót publicznych i stażów,

i.      przygotowywanie zakupów i zleceń usług w zakresie działań realizowanych przez zespół ds. informacji, promocji i szkoleń Centrum,

j.      dokonywanie wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z przepisami zamówień publicznych i innymi zasadami obowiązującymi w Centrum,

k.     współdziałanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Centrum,

l.      opracowywanie koncepcji projektów na potrzeby Centrum we współpracy z pozostałymi pracownikami,

m.   oprowadzanie po Lubaniu i zabytkach Lubania zorganizowanych grup, turystów,

n.     prowadzenie akt i spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i instrukcją kancelaryjną,

o.     opracowywanie tekstów do materiałów i wydawnictw promujących miasto Lubań i Centrum oraz na stronę internetową miasta Lubań i Centrum,

p.     wykonywanie innych zadań należących do właściwości Centrum zleconych przez osobę kierującą zespołem ds. informacji, promocji i szkoleń lub Dyrektora Centrum zgodnie z przepisami prawa.

4.     Informacje o warunkach pracy na stanowisku podinspektora w Biurze Obsługi Interesanta:

a.     zatrudnienie od dnia 2 lipca 2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

b.     zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy,             w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,

c.     osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko referenta biurowego podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d.     praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 6-dniowym tygodniu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e.     praca jest wykonywana w Łużyckim Centrum Rozwoju, przy ul. Rynek – Sukiennice 38 w Lubaniu.

 

5.     W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Łużyckim Centrum Rozwoju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

 

6.     Wymagane dokumenty:

a.     list motywacyjny,

b.     życiorys – curriculum vitae,

c.     oświadczenie o poprzednich miejscach zatrudnienia,

d.     oświadczenie o wykształceniu,

e.     oświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 894.),

g.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

h.     oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

i.      oświadczenie kandydata o tym,  że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  że korzysta z pełni praw publicznych,

j.      oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

k.     do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w siedzibie Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, Lubań  lub pocztą na adres Łużyckiego Centrum Rozwoju z dopiskiem:

 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

referent

w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń

Łużyckiego Centrum Rozwoju”

 

w terminie do dnia 25.06.2018 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  

oraz na tablicy informacyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

I Etap.  Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

II Etap. Test kwalifikacyjny.

III Etap. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Łużyckiego Centrum 

 Rozwoju w Lubaniu , Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na stanowisko: referent w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko

 

7. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z procesem rekrutacji jest Łużyckie Centrum Rozwoju z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Rynek-Sukiennice 38, e-mail promocja@luban.pl, tel. 75 64 65 385 reprezentowane przez Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:  ido@miastoluban.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.  3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7) podanie Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku wyboru oferty jest również warunkiem zawarcia umowy o pracę;

8) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w stosunku do kandydata.

 

 

                                                                                        

Małgorzata Wąs

                       

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Pani Anna Łagowska

Starsza specjalistka Łużyckiego Centrum Rozwoju

telefon 75 64 56 603

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wąs
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Krzętowska
Data wprowadzenia:2018-06-08 14:04:04
Opublikował:Magdalena Krzętowska
Data publikacji:2018-06-08 14:05:32
Ostatnia zmiana:2018-06-11 11:44:24
Ilość wyświetleń:475

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij