Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

 

w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

1.      Wymagania niezbędne:

a.     obywatelstwo polskie,

b.     pełna zdolność do czynności prawnych,

c.     korzysta z pełni praw publicznych,

d.     niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e.     cieszy się nieposzlakowana opinią,

f.      wykształcenie minimum średnie,

g.     znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, skanera,

h.     dobry stan zdrowia,

i.      wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego ( między innymi: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),

 

2.     Wymagania dodatkowe:

a.     wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność,

b.     prawo jazdy kategorii B.

 

3.     Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

a.     aktualizacja strony internetowej miasta Lubań,

b.     organizowanie konferencji prasowych na potrzeby Burmistrza Miasta Lubań,

c.     przekazywanie informacji miejskich na portale,

d.     prowadzenie i ciągła aktualizacja „kalendarza wydarzeń” miasta Lubań,

e.     gromadzenie i merytoryczne opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowywania wystaw organizowanych przez Centrum i jednostki współpracujące,

f.      działania związane z organizacją wystaw przez Centrum,

g.     prowadzenie, redagowanie oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Centrum,

h.     przygotowywanie zakupów i zleceń usług w zakresie działań realizowanych przez zespół ds. informacji, promocji i szkoleń Centrum,

i.      dokonywanie wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z przepisami zamówień publicznych i innymi zasadami obowiązującymi w Centrum,

j.      współdziałanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Centrum,

k.     opracowywanie koncepcji projektów na potrzeby Centrum we współpracy z pozostałymi pracownikami,

l.      oprowadzanie po Lubaniu i zabytkach Lubania zorganizowanych grup, turystów,

m.   prowadzenie akt i spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i instrukcją kancelaryjną,

n.     opracowywanie tekstów do materiałów i wydawnictw promujących miasto Lubań i Centrum oraz na stronę internetową miasta Lubań i Centrum,

o.     wykonywanie innych zadań należących do właściwości Centrum zleconych przez osobę kierującą zespołem ds. informacji, promocji i szkoleń lub Dyrektora Centrum zgodnie z przepisami prawa.

4.     Informacje o warunkach pracy na stanowisku referenta w zespole promocji, informacji i szkoleń ŁCR:

a.     zatrudnienie od dnia 1 grudnia 2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

b.     zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy,             w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,

c.     osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko referenta biurowego podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d.     praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 6-dniowym tygodniu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e.     praca jest wykonywana w Łużyckim Centrum Rozwoju, przy ul. Rynek – Sukiennice 38 lub
ul. Bracka 12 w Lubaniu.

 

5.     W miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Łużyckim Centrum Rozwoju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

 

6.     Wymagane dokumenty:

a.     list motywacyjny,

b.     życiorys – curriculum vitae,

c.     oświadczenie o poprzednich miejscach zatrudnienia,

d.     oświadczenie o wykształceniu,

e.     oświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 894.),

g.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

h.     oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

i.      oświadczenie kandydata o tym,  że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  że korzysta z pełni praw publicznych,

j.      oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

k.     do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w siedzibie Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, Lubań  lub pocztą na adres Łużyckiego Centrum Rozwoju z dopiskiem:

 

 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

referent

w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń

Łużyckiego Centrum Rozwoju”

 

w terminie do dnia 23.11.2018 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  

oraz na tablicy informacyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

I Etap.  Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

II Etap. Test kwalifikacyjny.

III Etap. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Łużyckiego Centrum 

 Rozwoju w Lubaniu , Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na stanowisko: referent w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko

 

7. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z procesem rekrutacji jest Łużyckie Centrum Rozwoju z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Rynek-Sukiennice 38, e-mail promocja@luban.pl, tel. 75 64 65 385 reprezentowane przez Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:  ido@miastoluban.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.  3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7) podanie Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku wyboru oferty jest również warunkiem zawarcia umowy o pracę;

8) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w stosunku do kandydata.

                                                                       

                                                                     Małgorzata Wąs  
                                                        Dyrektor Łużyckiego 
Centrum Rozwoju

 

Osoba do kontaktu: Pan Bronisław Segedyn

Inspektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

telefon 75 64 56 603

Metadane

Źródło informacji:Bronisław Segedyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bronisław Segedyn
Data wprowadzenia:2018-11-09 15:04:14
Opublikował:Bronisław Segedyn
Data publikacji:2018-11-09 15:11:32
Ostatnia zmiana:2018-11-09 15:13:43
Ilość wyświetleń:193

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij