Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Ogłosznie o konkursie na wolne stanowisko pracy: Głównego Księgowego

                                                                                           Lubań dn. 12.11.2019r.

 

 

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

59-800 Lubań, Rynek Sukiennice 38

 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

1. Do zakresu obowiązków Głównego księgowego w szczególności należy:

1.      Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na :

a)      zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów  w sposób zapewniający :

 - właściwy przebieg operacji gospodarczych,

       - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

       - sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań oraz sprawozdawczości  finansowej,

 b)   bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający :

        - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

        - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe                                                      

           rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych  za to mienie,

        -  prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 c)  nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez podległych  pracowników.

   2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające  zwłaszcza na:

a)      wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi  zgodnie z przepisami prawa

b)       zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę;

c)       przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych ;

d)       zapewnieniu terminowego ściągania należności  i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.                          

3.  Sporządzanie rocznych planów finansowych na dany rok kalendarzowy (kalkulacje wydatków  rzeczowych oraz płacowych).

4.  Bieżąca kontrola realizacji zatwierdzonego planu finansowego.

5.  Sporządzanie wniosków wraz z uzasadnieniem o zmianę planu finansowego w ciągu roku.

6.  Dokonywanie okresowych analiz wykonywania planu budżetowego.

7. Korespondencja oraz przygotowanie niezbędnych informacji finansowych, analiz okresowych na potrzeby Urzędu Miasta Lubań.

8.  Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

b) wstępnej kontroli  dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich   zmian.

9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności :

a. zakładowego planu kont

b. obiegu dokumentów księgowych ( dowodów księgowych)

c. zasad przeprowadzania  i rozliczania inwentaryzacji.

10. Opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz oraz sprawozdań na potrzeby GUS.

11. Prawidłowe i terminowe rozliczanie podatku VAT.

12. Prowadzenie spraw kadrowych jednostki.

 

2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać

wymagania niezbędne :

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego, spełnia zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) następujące wymagania:

 1. ) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3.  nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 4.  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5.  spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość zagadnień rachunkowości jednostki,

2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość przepisów Prawa o zamówieniach publicznych i o postępowaniu w administracji,

4) znajomość przepisów podatkowych, płacowych i przepisów ZUS

5) znajomość obsługi komputera (Word, Exel), programów księgowych, w szczególności programu SIGID,

6) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

7) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

8) komunikatywność i łatwość nawiązywania prawidłowych kontaktów z klientami i współpracownikami

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

3.  Informacje o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego ŁCR::

 

1.Miejsce pracy: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek Sukiennice 38,

2. Zatrudnienie od dnia 16.12.2019 r.

2.Zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą.

3.Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę -3/4 etatu 30 godzin tygodniowo
 w przeciętnym  5-dniowym tygodniu pracy.

4. Praca jednozmianowa z obsługą komputera i monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych i programów komputerowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań,

 

4. Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający

 aktualny numer telefonu kandydata,

2.      kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,

3.      oświadczenie o poprzednich miejscach zatrudnienia,

4.      oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

5.      oświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach

6.      ewentualnie posiadane referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia osoby ubiegającej się. o zatrudnienie,

7.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

8.      oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

9.       oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,

10.  oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego,

11.   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na które prowadzony jest nabór.

 

5. Termin i forma składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w biurze Łużyckiego Centrum Rozwoju, ul. Bracka 12, Lubań  lub pocztą na adres Łużyckiego Centrum Rozwoju z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko:

Główny księgowy Łużyckiego Centrum Rozwoju”

w terminie do dnia 25.11.2019 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap.  Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

II Etap. Test kwalifikacyjny.

III Etap. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Łużyckiego Centrum  Rozwoju w Lubaniu , Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

 

6.       Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 

 

7.       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

8.      Informacje dodatkowe:

1.      Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
poświadczone własnoręcznym podpisem.

2.      Warunkiem zatrudnienia kandydata będzie przedstawienie informacji z  Krajowego Rejestru Karnego (uzyskane na koszt kandydata) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z procesem rekrutacji jest Łużyckie Centrum Rozwoju z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Rynek-Sukiennice 38, e-mail promocja@luban.pl, tel. 75 64 65 385 reprezentowane przez Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju;

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:  ido@miastoluban.pl ;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego  Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.  3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

 

5) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 

6) przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 

7) podanie Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku wyboru oferty jest również warunkiem zawarcia umowy o pracę;

 

8) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

10) Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w stosunku do kandydata.

 

 

                                                                                   Małgorzata Wąs 

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

 

Załączniki

kwestionariusz-osobowy-kandydata (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bronisław Segedyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bronisław Segedyn
Data wprowadzenia:2019-11-12 18:13:31
Opublikował:Bronisław Segedyn
Data publikacji:2019-11-12 18:15:37
Ostatnia zmiana:2019-11-12 18:31:27
Ilość wyświetleń:86
.
., . .

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij