Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Ogłosznie o konkursie na wolne stanowisko pracy: podinspektor w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor

w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,

b. pełna zdolność do czynności prawnych,

c. korzysta z pełni praw publicznych,

d. niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. cieszy się nieposzlakowana opinią,

f. wykształcenie wyższe,

g. znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, skanera,

h. dobry stan zdrowia,

i. wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego ( między innymi: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),

j. znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność,

b. prawo jazdy kategorii B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

a) prowadzenie działalności promocyjnej miasta za granicą,

b) współpraca z partnerami zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami,

c) współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji projektów unijnych,

d) koordynowanie współpracy z przedsiębiorcami,

e) podejmowanie działań w zakresie promocji przedsiębiorców i przedsiębiorczości;

f) aktualizacja strony internetowej miasta Lubań, obsługa portali społecznościowych prowadzonych przez Centrum i strony internetowej Centrum,

g) współdziałanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Centrum,

h) opracowywanie tekstów do materiałów i wydawnictw promujących miasto Lubań i Centrum oraz na stronę internetową miasta Lubań i Centrum,

i) obsługa targów turystycznych,

j) sprzedaż materiałów reklamowych w Informacji Turystycznej prowadzonej przez Centrum,

k) przygotowywanie zakupów i zleceń usług w zakresie działań realizowanych przez zespół ds. informacji, promocji i szkoleń Centrum,

l) dokonywanie wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z przepisami zamówień publicznych i innymi zasadami obowiązującymi w Centrum,

m) wykonywanie innych zadań należących do właściwości Centrum zleconych przez osobę kierującą zespołem ds. informacji, promocji i szkoleń lub Dyrektora Centrum zgodnie z przepisami prawa.

 

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku podinspektora w zespole promocji, informacji i szkoleń ŁCR:

a. zatrudnienie od dnia 16 grudnia 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo

b. zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,

c. osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podinspektora podlega obowiązkowym badaniom lekarskim,

d. praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e. praca jest wykonywana w Łużyckim Centrum Rozwoju, przy ul. Rynek – Sukiennice 38 lub ul. Bracka 12 w Lubaniu.

f. praca jednozmianowa z obsługą komputera i monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych i programów komputerowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. życiorys – curriculum vitae,

c. oświadczenie o poprzednich miejscach zatrudnienia,

d. oświadczenie o wykształceniu,

e. oświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach,

f. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z załączonym wzorem,

g. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

h. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

i. oświadczenie kandydata o tym,  że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  że korzysta z pełni praw publicznych,

j. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

k. do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Informacje dodatkowe:

1.      Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).poświadczone własnoręcznym podpisem.

2.      Warunkiem zatrudnienia kandydata będzie przedstawienie informacji z  Krajowego Rejestru Karnego (uzyskane na koszt kandydata) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku podinsoktora.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w siedzibie Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań  lub pocztą na adres Łużyckiego Centrum Rozwoju z dopiskiem:

 

„Dotyczy naboru na stanowisko:

podinspektor

w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju”

w terminie do dnia 29.11.2019 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap.  Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

II Etap. Test kwalifikacyjny.

III Etap. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu , Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań.

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na stanowisko: podinspektor w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko

 

7. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z procesem rekrutacji jest Łużyckie Centrum Rozwoju z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Rynek-Sukiennice 38, e-mail promocja@luban.pl, tel. 75 64 65 385 reprezentowane przez Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:  ido@miastoluban.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w zespole ds. promocji, informacji i szkoleń Łużyckiego Centrum Rozwoju

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.  3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7) podanie Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku wyboru oferty jest również warunkiem zawarcia umowy o pracę;

8) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10) Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w stosunku do kandydata.

 

                                                 

                                                Małgorzata Wąs 

 

                                Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

 

 

Osoba do kontaktu: Pan Bronisław Segedyn

Inspektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

telefon 75 64 56 603

Załączniki

kwestionariusz-osobowy-kandydata (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bronisław Segedyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bronisław Segedyn
Data wprowadzenia:2019-11-18 14:52:01
Opublikował:Bronisław Segedyn
Data publikacji:2019-11-18 15:02:38
Ostatnia zmiana:2019-11-26 13:44:22
Ilość wyświetleń:144
.
., . .

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij