Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty - prasa 2020

Nr sprawy ŁCR.0512/1/2020

Zamawiający:

Gmina Miejska Lubań

ul. 7 Dywizji 14

59-800 Lubań

NIP: 613-15-68-359

 

reprezentowana przez:

Łużyckie Centrum Rozwoju

ul. Rynek-Sukiennice 38

59-800 Lubań

Telefon: 75 646 53 85

Faks:      75 646 71 86

 

Adres strony internetowej:     www.lcr.luban.pl

Adres poczty elektronicznej: promocja@luban.pl

Godziny urzędowania:           7:30-15:30

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty na

obsługę medialną Gminy Miejskiej Lubań i promocję miasta (pakiet 1)

1.      Zakres przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: ogłoszenie materiału promocyjnego w prasie lokalnej – odpłatny tygodnik o zasięgu lokalnym w ramach powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego, profil pisma społeczno-kulturalny.

Zakres zamówienia obejmuje:

- publikację tekstów promujących miasto Lubań, oraz informacji z zakresu działalności samorządu Miasta Lubań, jego organów, jednostek organizacyjnych; łączna ilość opublikowanego materiału wynosi min. pół strony miesięcznie;

- publikację co najmniej dwóch miesięcznie zapowiedzi imprez organizowanych, współorganizowanych lub wspieranych przez miasto Lubań

-patronat medialny nad Sudeckim Festiwalem Minerałów

 

2.      Sposób określenia ceny

 

  1. Cenę ofertową należy określić jako ryczałtową za miesiąc.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      3.  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożony przez Wykonawcę:

a)    dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności w formie potwierdzonej kserokopii lub w inny sposób (dokument) potwierdzający posiadane uprawnienia. 

2. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożony przez Wykonawcę:

a)    wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zaproszenia,

 

4. Informacje o sposobie przygotowania oferty

Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a)        formularz ofertowy – załącznik nr 1

b)        wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego zaproszenia,

c)        dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności w formie potwierdzonej kserokopii lub w inny sposób (dokument) potwierdzający posiadane uprawnienia. 

d)        oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością.

 

5. Kryteria wyboru oferty

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą spełniająca kryterium oceny oferty.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

 

 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium

Wzór

 

CENA

 

( C minimalna/C badana ) x 100

 

 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia: 28.01.2020 r. do godz. 15:00

 w siedzibie zamawiającego:

w Łużyckim Centrum Rozwoju, ul. Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań

W przypadku, niewpłynięcia wymaganej ilości ofert- 2 oferty - (w tym żadnej oferty)
w postępowaniu Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zaproszeniu będącym podstawą do wyłonienia wykonawcy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

 

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Informacje na temat umowy

 

1.         Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zaproszenia oraz danych zawartych
w ofercie.

 

  1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 

9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty mailowej.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Bronisław Segedyn – główny specjalista Łużyckiego Centrum Rozwoju, nr tel. 75 64 56 603, fax.: 75 646 71 86, e-mail: bronislaw.segedyn@lcr.net.pl w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9:00 a 13:00.

 

10. Załączniki do Zaproszenia:

1. Formularz ofertowy.

2. Wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Małgorzata Wąs

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1                     

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:           ................................................

                       

Siedziba:         ................................................          

                       

Adres poczty elektronicznej: ................................................                      

Strona internetowa:                ................................................                      

Numer telefonu:                     ……........................................          

Numer faksu:                          ……. ......................................          

Numer REGON:                    ................................................

Numer NIP:                            ................................................          

 

2.Dane dotyczące Zamawiającego

Łużyckie Centrum Rozwoju

ul. Rynek-Sukiennice 38

59-800 Lubań

 

 

 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do zaproszenia na

obsługę medialną Burmistrza Miasta Lubań i promocję miasta

numer sprawy: ŁCR.0512/1/2020, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami

zaproszenia za cenę:

 

3. Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

4. Oświadczenia Wykonawcy;

Podana wyżej wartość uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu ofertowym.

Deklaruję/(-my)  wykonanie usługi w zakładanym terminie określonym w zaproszeniu ofertowym.

Oświadczam/(-my), że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

                                                                                           ………………………..

 

                                                                         (data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                  

WYKAZ USŁUG

 

Nazwa wykonawcy    .................................................................................................

 

Adres wykonawcy      .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................                         Data .......................

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia

Lp.

Odbiorca

Miejsce wykonania

Zakres przedmiotowy

Data rozpoczęcia /zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń.

 

 

                                                                                   .................................................................................

                                                                        (data i czytelny podpis wykonawcy)  

 

 

 

 

Załączniki

zapytanie_ofertowe_pakiet_1_2020_prasa (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bronisław Segedyn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bronisław Segedyn
Data wprowadzenia:2020-01-16 11:10:23
Opublikował:Bronisław Segedyn
Data publikacji:2020-01-16 11:12:24
Ostatnia zmiana:2020-01-16 11:12:34
Ilość wyświetleń:69

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij