Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

ROCZNY PLAN PRACY ŁUŻYCKIEGO CENTRUM ROZWOJU NA ROK 2009

ROCZNY PLAN PRACY ŁUŻYCKIEGO CENTRUM ROZWOJU NA ROK 2009

Zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz ożywiania lokalnego rynku pracy

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA

OPIS ZADANIA

TERMIN

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

OSOBA NADZORUJĄCA

1

2

3

4

5

6

Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów ustawy

o pracownikach samorządowych

1. Organizacja szkolenia:

- przygotowanie oferty szkoleniowej

- rozesłanie zaproszeń do UM, Starostwa
i jednostek budżetowych powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego
i bolesławieckiego.

2. Realizacja 5-godzinnego szkolenia:

- przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych

- wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.

Płatne szkolenie skierowane do pracowników samorządowych. Szkolenie ma na celu wskazanie najistotniejszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz przygotowanie płynnego przejścia i dostosowania pracy urzędów i jednostek organizacyjnych do wymogów, które nałożył na nie nowy stan prawny. Koszty szkolenia ponoszą uczestnicy.

Styczeń/
w zależności od zgłaszających się chętnych

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Szkolenie z zakresu podstaw prawnych prowadzenia własnej działalności oraz źródeł ich finansowania ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży prowadzonej przez internet

 

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego – Centrum Doradztwa Unijnego z Poznania –

w celu przeprowadzenia szkolenia

2. Organizacja szkolenia:

- przygotowanie umów (uczestnik, prowadzący)

- promocja szkolenia poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej ŁCR, UM Lubań kolportaż plakatów  i ulotek informacyjnych przygotowanych we własnym zakresie

- przeprowadzenie naboru na szkolenie

3. Realizacja 30-godzinnego szkolenia

4. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy). Kurs prowadzony jest w ramach projektu Europejskiego Funduszu  Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój zawodowy – szansą dla osób pozostających bez zatrudnienia”. Realizacja projektu podyktowana jest potrzebą przekazania wiedzy niezbędnej przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwój własnej firmy, funduszy strukturalnych, dotacji.

Luty/marzec, w zależności od zapotrzebowania

Anna Zawłocka

Marzena Różańska

Szkolenie z zakresu obsługi

i programowania obrabiarek CNC

 

 

 

 

 

 

 

1. Wyłonienie Firmy START CNC

z Dąbrowy Górniczej do przeprowadzenia szkolenia

2. Opracowanie oferty szkolenia i rozesłanie

do firm

3. Promocja szkolenia: zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej ŁCR, wydrukowanie i kolportaż plakatów informacyjnych

4. Przeprowadzenie naboru na szkolenie

5. Realizacja 56-godzinnego szkolenia

W ramach płatnego szkolenia przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne, praktyczne przy obrabiarkach i symulatorach. W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby nie posiadające wykształcenia technicznego ani
doświadczenia zawodowego z zakresu obsługi

i programowania obrabiarek CNC. Koszty związane z opłatą kursu realizowane są przez uczestników. Szkolenie ma na celu nabycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do obsługi obrabiarek CNC – zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Marzec/

kwiecień,
w zależności od zapotrzebowania

 

 

 

 

 

 

Kamila Rybak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatny podstawowy kurs obsługi komputera: MS Word, MS Excel, Power Point, obsługa

poczty elektronicznej, zasobów internetowych

1. Organizacja szkolenia:

- przygotowanie programu szkolenia

- zamieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych ŁCR, wydrukowanie

i dystrybucja plakatów informacyjnych

- przeprowadzenie naboru na szkolenie.

2. Przeprowadzenie 35-godzinnego kursu.

3. Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych opracowanych przez ŁCR.

4. Wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu.

Bezpłatny kurs z zakresu obsługi komputera przeznaczony jest dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Finansowany jest z budżetu Łużyckiego Centrum Rozwoju. Nadrzędnym celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych

umiejętności pracy na komputerze przydatnych
w pracy zawodowej – pozyskanie nowych kwalifikacji.

Luty/listopad

w zależności od zgłaszających się chętnych

 

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

Podyplomowe Studia w zakresie Przygotowania Pedagogicznego

 

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego Miedziowego Centrum Kształcenia z Lubina

do przeprowadzenia szkolenia

2. Działania organizacyjne szkolenia:

- przygotowanie umów

- zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej ŁCR, wydrukowanie i kolportaż plakatów informacyjnych

- przeprowadzenia naboru na szkolenie

3. Realizacja 330-godzin (III semestry)

4. Uroczyste zakończenie studium i wręczenie dyplomów.

Podyplomowe Studia w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego skierowane są dla absolwentów studiów wyższych, posiadających wiedzę merytoryczną bez przygotowania pedagogicznego.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych słuchaczy w zakresie właściwego przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach. Koszty nauki ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

Luty 2009 – czerwiec 2010

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

 

Marzena Różańska

 

Zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania i okolic: młody i profesjonalny na rynku pracy

1. Merytoryczne opracowanie zajęć warsztatowo-edukacyjnych

2. Przygotowanie i dostarczenie oferty do szkół Ponadgimnazjalnych

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika

4. Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych.

Zajęcia warsztatowo-edukacyjne przeznaczone są dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania

i okolic i mają na celu przygotowanie do aktywnego i profesjonalnego wejścia na rynek, jak również przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego poszukiwania pracy. Warsztaty finansowane są

z budżetu Łużyckiego Centrum Rozwoju.

Cały rok w zależności od zapotrzebowania

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Płatny podstawowy kurs obsługi komputera MS Word, MS Excel, obsługa poczty elektronicznej,

zasobów internetowych

1. Opracowanie przez pracowników ŁCR programu szkolenia i materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu

2. Zorganizowanie naboru na kurs

3. Przeprowadzenie 35-godzinnego kursu

4. Uroczyste zakończenie szkolenia,

wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu

Płatny kurs z zakresu obsługi komputera przeznaczony jest dla zainteresowanej społeczności lokalnej. W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto chce nabyć podstawowe umiejętności pracy na komputerze przydatnych w pracy zawodowej. Celem przeprowadzenia kursu jest pozyskanie nowych

kwalifikacji. Koszty kursu ponoszą uczestnicy.

Organizacja kursu w zależności od zapotrzebowania

 

 

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Przedsiębiorczości – Mój start zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

1. Opracowanie oferty Dnia Przedsiębiorczości

2. Działania organizacyjne:

- zamieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych ŁCR, UM Lubań,  wydrukowanie i dystrybucja plakatów informacyjnych

- rozesłanie oferty do Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania oraz

okolicznych przedsiębiorców celem promocji

3. Uroczyste otwarcie i realizacja Dnia Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu podyktowana jest potrzebą podjęcia działań w ożywieniu lokalnego rynku pracy
i wyposażenia uczestników projektu w wiedzę przydatną do aktywnego poszukiwania zatrudnienia

i poruszania się na rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób kończących szkoły Ponadgimnazjalną, osób bezrobotnych oraz zainteresowanej społeczności lokalnej. ŁCR planuje wystąpić

o środki z funduszy UE po otrzymaniu zgody od

Burmistrza Miasta Lubań na realizację projektu.

Wrzesień/

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego.

2. Organizacja szkolenia:

- przygotowanie umów

- promocja szkolenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej ŁCR, UM Lubań, kolportaż plakatów informacyjnych

- przeprowadzenie naboru na szkolenie.

3. Realizacja szkolenia.

4. Zakończenie i wręczenie certyfikatów.

Organizacja szkolenia w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących bhp. Płatne szkolenie skierowane do osób, które w zakładach pracy zajmują się sprawami ochrony przeciwpożarowej, właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich, wymaganych przepisami warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać nowe kwalifikacje. Celem szkolenia jest przygotowanie do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty szkolenia ponoszą uczestnicy.

Organizacja szkolenia w zależności od zapotrzebowania

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego.

2. Organizacja szkolenia:

- przygotowanie umów

- promocja szkolenia: umieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych ŁCR, UM Luban, kolportaż plakatów informacyjnych

- przeprowadzenie szkolenia.

3. Realizacja szkolenia.

4. Wręczenia zaświadczeń potwierdzających nabycie nowych umiejętności.

Organizacja szkolenia w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących bhp. Płatne szkolenie skierowane do firm, instytucji i wszystkich zainteresowanych chcących zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Celem szkolenia jest nauka podstawowych zabiegów ratunkowych i wszelkich zachowań w sytuacjach wypadków. Koszty szkolenia ponoszą uczestnicy.

Organizacja szkolenia w zależności od zapotrzebowania

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Aktywne
 i nowoczesne poszukiwanie pracy

 

 

1. Przygotowanie oferty i harmonogramu szkolenia

2. Przygotowanie naboru uczestników szkolenia; podpisanie porozumień z uczestnikami.

Działanie towarzyszące w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania – przedsięwzięcie społeczne. Projekt skierowany jest do osób chcących znaleźć zatrudnienie, pozostających na rynku pracy długotrwale

Cyklicznie
w każdym IV kwartale roku w latach 2009-2013

 

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Małgorzata Wąs

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

3. Podpisanie umów z trenerami

4. Przygotowanie i wydanie certyfikatów dla uczestników.

 

bezrobotnymi. Realizacja projektu ma na celu ułatwienie powrotu do życia zawodowego

i zwiększenie elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających się na rynku pracy. Działania obejmują cykl szkoleń mających na celu włączenie

w proces samoaktywacji, stworzenie pełnego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w nowe umiejętności i wiedzę dotyczącą aktywnego

i nowoczesnego poszukiwania pracy. 

 

 

 

I Ty możesz zostać przedsiębiorcą

1. Przygotowanie oferty i harmonogramu szkolenia

2. Przygotowanie naboru uczestników szkolenia; podpisanie porozumień

z uczestnikami

3. Podpisanie umów z trenerami
4. Przygotowanie i wydanie certyfikatów dla uczestników.

Działania towarzyszące w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania – przedsięwzięcie społeczne. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, którzy chcą zwiększyć swoja aktywność zawodową poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Działania obejmują cykl szkoleń mających na celu aktywne włączenie osób długotrwale bezrobotnych w proces samozatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o warunkach, jakie należy spełnić, aby założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, gdzie należy się ubiegać o wsparcie finansowe na uruchomienie własnego biznesu. Ponadto zostaną przeszkoleni w kierunku prowadzenia księgowości, kadr i płac we własnej firmie.

 

Cyklicznie

w każdym IV kwartale roku w latach

2009-20013

Anna Zawłocka

Małgorzata Wąs

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

 

Zadania z zakresu umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA

OPIS ZADANIA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA NADZORUJĄCA

1

2

3

4

5

6

Plener artystyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja pleneru:

- wydrukowanie i kolportaż plakatów informacyjnych

- zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej ŁCR, UM Lubań

2. Tygodniowe warsztaty artystyczne uczestników pleneru

3. Rozesłanie zaproszeń na wystawę do lokalnych jednostek samorządowych,

Zadanie obejmuje organizację tygodniowego pleneru malarsko-fotograficznego z udziałem artystów polskich i czeskich.  Plener zorganizowany zostanie w Lubaniu. Planowany jest również wyjazd do Frydlantu. Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac powstałych podczas pleneru. Wystawa zorganizowana będzie w Galerii Łużyckiej

we wrześniu. Realizacja projektu uzależniona jest

od wyrażenia zgody przez Burmistrza Miasta Lubań

Sierpień/

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Wąs

Marlena Kiełdanowicz

 

 

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stowarzyszeń i środowisk artystycznych

4. Zorganizowanie wystawy i oficjalne zakończenie pleneru.

oraz od pozyskania środków z programu EWT Polska – Czechy.

 

 

 

Targi kolekcjonerskie

 

 

 

 

 

1. Wyłonienie środowiska kolekcjonerskiego

i przekazanie informacji o odbywających się targach

2. Organizacja targów:

- przygotowanie plakatów informacyjnych zachęcających mieszkańców Lubania i okolic

do uczestnictwa w targach

- przygotowanie Galerii Łużyckiej miejsc wystawienniczych

3. Realizacja targów w każdą trzecią sobotę miesiąca.

Targi skierowane są do pasjonatów, zbieraczy, kolekcjonerów i zainteresowanych mieszkańców Lubania i okolic i są okazją do przedstawienia oferty kolekcjonerskiej, wymiany zbiorów o zróżnicowanej tematyce. Stwarzają również możliwość nawiązania kontaktów oraz są miejscem, gdzie można zakupić

do swojej kolekcji brakujący lub niespotykany eksponat. Koszty związane z uczestnictwem ponoszą kolekcjonerzy.

Maj-wrzesień w każdą trzecią sobotę miesiąca

 

 

 

 

Małgorzata Wąs

Marlena Kiełdanowicz

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

Wakacje na wesoło
w Lubaniu

1. Program profilaktyczny dofinansowany
z funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – realizacja w zależności od przyznanych środków finansowych

2. Przygotowanie oferty dla dzieci
i młodzieży

3. Wydrukowanie ulotek, plakatów

i rozdysponowanie do szkół lubańskich

4. Realizacja 4-tygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży

5. Oficjalne zakończenie projektu:

- wręczenie uczestnikom dyplomów i nagród

- wystawa prac powstałych podczas realizacji projektu. 

Realizacja projektu zmierza do zapewnienia dzieciom i młodzieży najkorzystniejszych form spędzania czasu wolnego oraz zainspirowania uczestników do preferowania aktywnego i konstruktywnego wypoczynku. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z terenu miasta Lubań w wieku szkolnym, które pozostają na czas wakacji w mieście.

Lipiec

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Wieczór Papieski

1. Przygotowanie i opracowanie harmonogramu Dnia Papieskiego

2. Opracowanie i dostarczenie zaproszeń

3. Zorganizowanie w holu w Galerii Łużyckiej wystawy zbiorów ks. Władysława Smotera

4. Realizacja Wieczoru Papieskiego w sali konferencyjnej w Galerii Łużyckiej

 

Organizacja Wieczoru Papieskiego ma na celu umocnienie inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przybliżenie wszystkim zainteresowanym osobę i treść nauczania Ojca Świętego. Zorganizowana wystawa prezentuje Jego międzynarodowe działania niosące dobro, pokorę, pokój, sprawiedliwość

i miłość do bliźniego. Wieczór finansowany jest

z budżetu Łużyckiego Centrum Rozwoju.

16 październik

Małgorzata Wąs

Marlena Kiełdanowicz

 

Marzena Różańska

  

 

 

 

Zadania z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej Miasta

ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA

OPIS ZADANIA

TERMIN

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

OSOBA

NADZORUJĄCA

1

2

3

4

5

6

Znak informacyjny IT
i znaki drogowe

 

 

 

 

1. Oznakowanie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Brackiej 12 międzynarodowym znakiem informacyjnym

2. Ustawienie drogowskazu informacyjnego (znak drogowy D34) przy głównej drodze

ułatwiający dojazd do punktu IT.

Oznakowanie siedzimy IT międzynarodowym znakiem informacyjnym (znak drogowy  D34) związane jest z promocją i ma na celu ułatwienie dotarcia turystów krajowych i zagranicznych do punktu IT. Przedsięwzięcie finansowane jest ze

środków ŁCR.

Styczeń

 

 

 

 

 

 

Marlena Kiełdanowicz

 

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez 2009

1. Skierowanie do lubańskich instytucji, stowarzyszeń i jednostek miejskich  pism
z prośbą o przesłanie harmonogramu imprez rozrywkowych, kulturalnych, sportowych
i organizowanych w roku 2009.

2. Opracowanie kalendarza imprez przez pracowników ŁCR – Punkt Informacji Turystycznej.

3. Wydanie kalendarza imprez na rok 2009r.

4. Kolportaż i dystrybucja kalendarza imprez dla zainteresowanych mieszkańców i turystów.

Wydanie kalendarza imprez dostarczającego turystom i mieszkańcom aktualnych informacji o imprezach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych
i turystycznych organizowanych przez lubańskie instytucje w roku 2009. Wydanie kalendarza ma na celu zaprezentowanie potencjału miejscowych instytucji, zareklamowanie Lubania jako miasta interesującego pod względem kulturowym
i rozrywkowym. Kalendarz jest skuteczną formą promocji i reklamy. Przedsięwzięcie finansowane
z budżetu UM Lubań.

Styczeń/luty

Marlena Kiełdanowicz

Marzena Różańska

Wydanie folderu Łużyckiego Centrum Rozwoju

Wydanie folderu reklamowego Łużyckiego Centrum Rozwoju i Najemców (firmy wynajmujące lokale ŁCR przy ul. Armii Krajowej 30) stanowić będzie skuteczną formę promocji firm.

Folder jest skuteczną formą promocji i doskonałym sposobem przedstawienia oferty usług prowadzonych przez ŁCR i firmy wynajmujących Folder rozpowszechniony będzie przez Punkt Informacji Turystycznej w Lubaniu zarówno w siedzibie, jak

i podczas międzynarodowych targów turystycznych

i gospodarczych, a także wystaw

i imprez organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu ŁCR i Najemców.

Styczeń-marzec 

Marlena Kiełdanowicz

Marzena Różańska

Strona Internetowa Łużyckiego Centrum Rozwoju

1. Wyłonienie firmy w celu stworzenia nowej strony internetowej ŁCR.

2. Przekazanie firmie zdjęć, treści do zamieszczenia, szkic strony, wszelkiego rodzaju informacje niezbędne przy współpracy.

3. Przygotowanie projektu graficznego przez firmę.

4. Uruchomienie strony pod właściwym adresem w Internecie.

Strona internetowa jest skuteczną formą reklamy oraz doskonałym sposobem przedstawienia oferty usług prowadzonych przez ŁCR. Nadrzędnym celem zaprojektowania strony jest stworzenie platformy kontaktu z istniejącymi klientami. Stworzona strona cechować się będzie dużą funkcjonalnością, łatwą nawigacją oraz efektywną oprawą graficzną. Przedsięwzięcie finansowane z budżetu ŁCR.

Styczeń-grudzień

Marelna Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Interaktywny formularz zgłoszeniowego na rezerwację Sal

Zlecenie wykonawcy przygotowania formularza interaktywnego i zamieszczenie go na stronach internetowych miasta

 

Stworzenie interaktywnego formularza usprawni dokonywanie rezerwacji sal i stworzy możliwość rezerwacji on-line.

Marzec - maj

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Uzupełnienie do „Wirtualnego Spaceru”

Wprowadzenie do planu Miasta, obok spisu ulic, wykazu instytucji samorządowych w Lubaniu.

 

Dodatkowa funkcja wyszukiwania w ramach „Interaktywnego Planu miasta Lubań” stanowić będzie bazę danych wg instytucji samorządowych

 

Marzec-maj

 

 

 

Marlena Kiełdanowicz

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

w Lubaniu. Rozbudowa aplikacji w zakresie poszerzenia wyszukiwarki tematycznej przyczyni się do stworzenia atrakcyjniejszej i bogatszej oferty na stronie ”Wirtualny Spacer po Starym Lubaniu”. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu ŁCR.

 

 

 

 

 

 

 

Targi Turystyczne TOURTEC 2009

 

1. Sporządzenie oferty zachęcającej podmioty gospodarcze miasta Lubań do wzięcia udziału w targach lub przekazania Łużyckiemu Centrum Rozwoju materiałów promocyjnych firm, które będą promowane przez ŁCR podczas Targów Turystycznych

2. Zawarcie umów zlecenia z podmiotami, które zdecydują się na promocję poprzez przekazanie materiałów dla ŁCR

3. Działania związane z przygotowaniem do wyjazdu na targi, m.in.: zorganizowanie transportu, zebranie wszystkich materiałów przekazanych przez firmy z Lubania oraz przygotowanie bilbordu miasta, stojaków, folderów, ulotek, map i innych materiałów promujących ŁCR i miasto Lubań.

4. Uczestnictwo pracownika ŁCR podczas dwudniowych Targów Turystycznych w Jeleniej Górze.

Targi stwarzają optymalne warunki promocji produktów i usług turystycznych podmiotów gospodarczych i instytucji lubańskich, są doskonałym miejscem skutecznej promocji i pozyskania potencjalnych klientów. Targi Turystyczne mają charakter plenerowy, co pozwala lokalnej społeczności na bezpośredni dostęp do wystawców. Są skuteczną formą promocji. Uczestnictwo w targach jest odpłatne i finansowane jest ze źródeł ŁCR. Dodatkowym źródłem pozyskania środków jest zawarcie umowy zlecenia z lubańskimi przedsiębiorcami dot. promowania ich działalności podczas dwudniowych targów.

8-9 maj

Marlena Kiełdanowicz

Marzena Różańska

Spacer po Starym Lubaniu

 

 

 

 

 

1. Przygotowanie materiałów promocyjnych

o mieście dla uczestników spaceru

2. Przygotowanie Sali konferencyjnej na prezentację

3. Przeprowadzenie Spaceru po Starym

Lubaniu

4. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej ŁCR przy ul. Rynek-Sukiennice 38 w Lubaniu.

Spacer ma na celu wypromowanie bogatych architektonicznie zabytków miasta i zachęcenie do odwiedzania Lubania. Dodatkową atrakcją jest film

o Lubaniu, który przybliża wiedzę nie tylko o historii i architekturze, ale również o infrastrukturze,

przyrodzie, czy procesie rewitalizacji. Spacer to doskonała forma promocji oraz miło spędzony czas z przyswojoną nową wiedzą o mieście Lubań. Oferta jest odpłatna, ale warta zapoznania..

 

W zależności od zapotrzebowania, po wcześniejszym umówieniu terminu

 

Marlena Kiełdanowicz

 

 

 

 

 

 

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dla przedsiębiorców

Udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy i programów unijnych, finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych dla samorządów

i podmiotów gospodarczych.

 

Styczeń-grudzień

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

Użytkowanie nieruchomości  zabudowanymi i niezabudowanymi:

a) Prace remontowe, naprawy bieżące, przeglądy budynku i wyposażenia (kontrole i serwis przewodów kominowych, gaśnic i klimatyzacji, dźwigu osobowego, systemów alarmowych
i przeciwpożarowych), certyfikacja energetyczna budynków ŁCR,  wynajmowanie pomieszczeń (przetargi, sporządzanie umów)

                b) Wymiana oświetlenia na parterze w holu budynku przy ul. Armii Krajowej 30

                d) Adaptacja lokalu na parterze w budynku przy ul. A. Krajowej 30 na pomieszczenie gospodarczo - magazynowe

                c) Wymiana instalacji centralnego ogrzewana budynku przy ul. A. Krajowej 30 (w zależności od przyznania dodatkowych środków z budżetu miasta)

                d) II etap brukowania parkingu (w zależności od posiadanych środków)

                e) Modernizacja sieci energetycznej w budynku przy ul. A. Krajowej 30 (w zależności od posiadanych środków, ewentualnie rozważenie możliwości podziału zadania na etapy)

                f) Elewacja budynku przy ul. A. Krajowej 30 (w zależności od przyznanych  dodatkowych środków budżetu miasta)

g) Przygotowanie kalkulacji kosztów i dokumentacji technicznej związanej z rozdziałem sieci wodnokanalizacyjnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 30

h) Remont biura przy ul. Brackiej 12 (Punkt Informacji Turystycznej)      i adaptacja pomieszczenia magazynowo-gospodarczego po najemcy w budynku przy ul. Armii Krajowej

i) Odczyszczenie ścian i pomalowanie w sali konferencyjnej  Galerii Łużyckiej

j) Ogrzewanie rynien w dachu GŁ – doposażenie rynien w dodatkowe okablowanie elektryczne

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Zawłocka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Zawłocka
Data wprowadzenia:2009-02-06 11:45:00
Opublikował:Anna Zawłocka
Data publikacji:2009-02-06 12:34:33
Ostatnia zmiana:2009-03-06 08:31:12
Ilość wyświetleń:2340

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij