Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Plan Pracy Łużyckiego Centrum Rozwoju na rok 2011

ROCZNY PLAN PRACY ŁUŻYCKIEGO CENTRUM ROZWOJU NA ROK 2011

 

 

Zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz ożywiania lokalnego rynku pracy

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA

OPIS ZADANIA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA NADZORUJĄCA

Kontynuacja realizacji projektu:  Podniesienie kwalifikacji mieszkańców miasta Luban poprzez organizację szkoleń bazujących na lokalnych tradycjach tekstylnych

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne

na obszarach wiejskich

 

 

1. Przeprowadzenie w ramach projektu cyklu szkoleń:

-          praktyczne przygotowanie strojów retro

-           zajęcia z przedsiębiorczości

-          zajęcia fotograficzne

-          zajęcia z etykiety

2. Oficjalne zakończenie projektu.

 

Projekt umożliwia nabycie umiejętności

i wiedzy w wyniku uczestnictwa w powiązanych ze sobą szkoleniach bazujących na tematyce z wykorzystaniem tradycji tekstylnych miasta Lubań, rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy i w życiu osobistym, propagowanie idei uczenia się przez całe życie, rozwijanie lokalnej inicjatywy społecznej, przekazywanie pozytywnych przykładów dot. korzyści płynących

z realizacji przedsięwzięć społecznych aktywizujących mieszkańców. Realizacja projektu ma na celu zaktywizowanie 25 mieszkańców miasta Lubań  w  lokalnej inicjatywie ukierunkowanej na rozwój edukacji i podniesienie kwalifikacji oraz propagującej samoorganizację. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Styczeń-luty 2011

Małgorzata Wąs

Ewa Rybak

Marzena Różańska

Studia Podyplomowe

 w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego

do przeprowadzenia szkolenia

2. Działania organizacyjne szkolenia:

-          przygotowanie umów

-          zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej ŁCR, UM Lubań, przekazanie ogłoszeń lokalnym mediom

-          druk i kolportaż plakatów informacyjnych

-          przeprowadzenie naboru na szkolenie

3. Realizacja szkolenia

4. Oficjalne zakończenie studium i wręczenie dyplomów.

Podyplomowe Studia w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego skierowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających wiedzę merytoryczną bez przygotowania pedagogicznego. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych słuchaczy

w zakresie właściwego przygotowania

i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Koszty nauki uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Październik 2011

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

Kurs opiekunek dla osób starszych

 

 

 

 

 

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego

2. Organizacja szkolenia:

-          opracowanie oferty szkolenia

-          przygotowanie umów

-          promocja szkolenia – umieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych lokalnych jednostek, lokalnych mediów; kolportaż plakatów i ulotek

3. Przeprowadzenie naboru na szkolenie

4. Realizacja szkolenia

5. Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych

6. Zakończenie i przekazanie zaświadczeń ukończenia kursu.

Kurs obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, prawa. Słuchacz nauczy się pielęgnowania i opieki nad osoba starszą. Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę
w charakterze opiekuna. Koszty nauki uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Luty 2011

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Zajęcia wartsztowo-edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

 z Lubania i okolic: młody

 i profesjonalny na rynku prac, w tym Alternatywna Lekcja Przedsiębiorczości

1. Merytoryczne opracowanie zajęć warsztatowo-edukacyjnych

2. Przygotowanie i dostarczenie oferty do szkół Ponadgimnazjalnych

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników

4. Przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych.

Zajęcia warsztatowo-edukacyjne skierowane są do uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania i okolic

i mają na celu przygotowanie młodzieży

do aktywnego i profesjonalnego wejścia na rynek pracy, jak również przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Warsztaty są finansowane z budżetu Łużyckiego Centrum Rozwoju

Cały rok

w zależności od zapotrzebowania

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

 

 

 

Kurs grafiki komputerowej

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego

2. Organizacja szkolenia:

-          opracowanie oferty szkolenia

-          przygotowanie umów

-          promocja szkolenia – umieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych lokalnych jednostek, lokalnych mediów; kolportaż plakatów i ulotek

3. Przeprowadzenie naboru na szkolenie

4. Realizacja szkolenia

5. Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych

6. Zakończenie i przekazanie zaświadczeń ukończenia kursu.

Płatny kurs z zakresu obsługi programów: Corel i Photoshop do pracy graficznej. Celem szkolenia jest dotarcie

do projektantów, absolwentów szkół średnich i wyższych, pracowników działu marketingu, pracowników biurowych, osób bezrobotnych chcących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Koszty kursu ponoszą uczestnicy.

 

Marzec 2011

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

Kurs kosztorysowania

1. Wyłonienie ośrodka szkoleniowego

2. Organizacja szkolenia:

-          opracowanie oferty szkolenia

-          przygotowanie umów

-          promocja szkolenia – umieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych lokalnych jednostek, lokalnych mediów; kolportaż plakatów i ulotek

3. Przeprowadzenie naboru na szkolenie

4. Realizacja szkolenia

5. Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych

6. Zakończenie i przekazanie zaświadczeń ukończenia kursu.

Płatny kurs do obsługi programu kosztorysowego, w stopniu umożliwiającym przygotowanie kosztorysu oraz samodzielne korzystanie
z zaawansowanych funkcji programu. Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysowania robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe. Koszty kursu ponoszą uczestnicy.

Maj 2011

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

IV Lubańskie Targi Pracy

 

 

 

 

1. Opracowanie programu Targów Pracy

2. Działania organizacyjne:

-          skierowanie zaproszeń na targi do podmiotów gospodarczych, instytucji rynku pracy, jednostek miejskich, szkół Ponadgimnazjalnych

-          prowadzenie naboru uczestników-wystawców

-          opracowanie i kolportaż plakatów, ulotek

-          zamieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych ŁCR, oficjalnej stronie ML, przekazanie ogłoszenia dla lokalnych mediów

3. Uroczyste otwarcie i realizacja Targów Pracy

Realizacja targów podyktowana jest potrzebą podjęcia działań w ożywieniu lokalnego rynku pracy i wyposażenia uczestników w wiedzę przydatną do aktywnego poszukiwania zatrudnienia

i poruszania się na rynku pracy. Targi skierowane są do uczniów kończących Szkoły Ponadgimnazjalne, osób bezrobotnych, podmiotów gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych. Targi finansowane z budżetu ŁCR.

Wrzesień 2011

Anna Zawłocka

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Aktywne i nowoczesne poszukiwanie pracy

1. Przygotowanie ogłoszeń i plakatów informacyjnych

2. Przeprowadzenie naboru uczestników szkolenia; podpisanie porozumień z uczestnikami

3. Przeprowadzenie szkolenia

4. Przygotowanie i wydanie certyfikatów

dla uczestników.

Działania towarzyszące w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania-przedsięwzięcia społeczne. Projekt skierowany jest do osób chcących znaleźć zatrudnienie, pozostających na rynku pracy długotrwale bezrobotnymi. Realizacja projektu ma na celu ułatwienie powrotu

do życia zawodowego i zwiększenie elastyczności w dostosowaniu się

do zmieniających się na rynku pracy. Działania obejmują cykl szkoleń mających na celu włączenie w proces samoaktywizacji, stworzenie pełnego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w nowe umiejętności

i wiedzę dotyczącą aktywnego

i nowoczesnego poszukiwania pracy.

Cyklicznie

w każdym IV kwartale roku w latach 2009-2013

Anna Zawłocka

Małgorzata Wąs

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

I Ty możesz zostać przedsiębiorcą

1. Przygotowanie ogłoszeń i plakatów informacyjnych

2. Przeprowadzenie naboru uczestników szkolenia; podpisanie porozumień z uczestnikami

3. Przeprowadzenie szkolenia

4 . Przygotowanie i wydanie certyfikatów

dla uczestników szkoleń.

Działania towarzyszące w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania – przedsięwzięcie społeczne. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, którzy chcą zwiększyć swoją aktywność zawodową poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Działania obejmują cykl szkoleń mających na celu aktywne włączenie osób długotrwale bezrobotnych w proces samozatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o warunkach, jakie należy spełnić, aby założyć

i prowadzić własną działalność gospodarczą, gdzie należy się ubiegać

o wsparcie finansowe na uruchomienie własnego biznesu. Ponadto zostaną przeszkoleni w kierunku prowadzenia księgowości, kadr i płac we własnej firmie.

Cyklicznie w każdym IV kwartale roku w latach 2009-2013

Anna Zawłocka

Małgorzata Wąs

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

Konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu pozyskania dofinansowania na działalność gospodarczą z fundusz europejskich

 

 

 

Udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy i programów unijnych, finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych dla samorządów i podmiotów gospodarczych.

 

W zależności od zapotrzebowania

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

 

Zadania z zakresu umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA

OPIS ZADANIA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA NADZORUJĄCA

Targi Kolekcjonerskie

1. Wyłonienie środowiska kolekcjonerskiego i przekazanie informacji o odbywających się targach

2. Organizacja targów:

-          przygotowanie plakatów informacyjnych, ulotek, wizytówek

-          kolportaż materiałów promocyjnych, przekazanie ogłoszeń do lokalnych mediów

-          przygotowanie miejsc wystawienniczych

3. Realizacja targów w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. od 7:00 do 15:00

Targi skierowane są do pasjonatów, zbieraczy, kolekcjonerów i wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lubania

i okolic. Targi są okazją do przedstawienia oferty kolekcjonerskiej, wymiany zbiorów o zróżnicowanej tematyce. Stwarzają również możliwość nawiązania kontaktów oraz są miejscem, gdzie można zakupić

do swojej kolekcji brakujący lub niespotykany eksponat. Koszty związane z uczestnictwem ponoszą kolekcjonerzy – opłata za stoisko kolekcjonerskie.

Cyklicznie

w każdą trzecią sobotę miesiąca

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

 

Wieczór Papieski

1. Przygotowanie i opracowanie programu Dnia Papieskiego

2. Opracowanie i dostarczenie zaproszeń

3. Realizacja Wieczoru Papieskiego w sali konferencyjnej w Galerii Łużyckiej.

Organizacja Wieczoru Papieskiego ma

na celu umocnienie inicjatyw kulturalnych

i społecznych oraz przybliżenie osobę i treść nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Wieczór finansowany jest z budżetu Łużyckiego Centrum Rozwoju.

Październik 2011

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

Wystawy artystyczne

Przygotowanie wystaw artystycznych lokalnych artystów, jednostek, podmiotów w hali pasażu – Galeria Łużycka

Organizacja wystaw ma na celu promocję dorobku artystycznego lokalnych artystów, podmiotów, jednostek, promocję wystaw okolicznościowych.

Cały rok

w zależności od zapotrzebowania

Kamila Rybak

Marzena Różańska

 

 

 

 

Stoisko wystawiennicze PIT podczas Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów

1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie

2. Przygotowanie materiałów promocyjnych do dystrybucji i sprzedaży

3. Organizacja stoiska PIT.

Organizacja stoiska z materiałami promocyjnymi miasta Lubań podczas Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów organizowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu

Maj 2011

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Kamila Rybak

Marzena Różańska

Stoisko wystawiennicze podczas Święta Kultury Powiatu Lubańskiego

1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie

2. Przygotowanie materiałów promocyjnych do dystrybucji i sprzedaży

3. Organizacja stoiska PIT.

Organizacja stoiska z materiałami promocyjnymi miasta Lubań podczas Święta Kultury Powiatu Lubańskiego

Lipiec 2011

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej Miasta

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA

OPIS ZADANIA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA NADZORUJĄCA

Kalendarz imprez

1. Skierowanie do lubańskich instytucji, stowarzyszeń i jednostek miejskich pism z prośbą o przesłanie harmonogramu imprez rozrywkowych, kulturalnych, sportowych organizowanych w roku 2011

2. Opracowanie kalendarza imprez – Punkt Informacji Turystycznej

3. Przekazanie kalendarza dla miejskich jednostek oraz udostępnianie wszystkim zainteresowanym.

Opracowanie kalendarza imprez dostarczającego turystom i mieszkańcom aktualnych informacji o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych przez lubańskie instytucje w roku 2011. Dystrybucja kalendarza ma na celu zaprezentowanie potencjału miejscowych instytucji, promocja Lubania jako miasta interesującego pod względem kulturowym i rozrywkowym. Kalendarz finansowany z budżetu Łużyckiego Centrum Rozwoju.

Styczeń-luty 2011

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

 

Strona Internetowa Łużyckiego Centrum Rozwoju

1. Zaprojektowanie przez wyłonioną firmę  strony internetowej ŁCR

2. Przekazanie firmie zdjęć, treści do budowy strony, szkic strony, wszelkiego rodzaju informacje niezbędne przy współpracy

3. Przygotowanie przez firmę projektu graficznego strony

4. Uruchomienie strony pod właściwym adresem w Internecie.

Strona internetowa jest skuteczną formą reklamy oraz doskonałym sposobem przedstawienia oferty usług prowadzonych przez ŁCR. Nadrzędnym celem zaprojektowania strony jest stworzenie platformy kontaktu z istniejącymi klientami. Stworzona strona cechować się będzie dużą funkcjonalnością, łatwą nawigacją oraz efektywną oprawą graficzną. Przedsięwzięcie finansowane z budżetu ŁCR.

Marzec 2011

Marlena Kiełdanowicz

Kamila Rybak

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

 

Targi Turystyczne Tourtec 2011

1. Sporządzenie oferty zachęcającej podmioty gospodarcze miasta Lubań do wzięcia udziału

w targach lub przekazania Łużyckiemu Centrum Rozwoju materiałów promocyjnych w celu promocji podczas Targów Turystycznych

2. Zawarcie umów zlecenia z podmiotami, które zdecydują się na promocję poprzez przekazanie materiałów dla ŁCR

3. Działania związane z przygotowaniem

do udziału w targach, m.in.: zorganizowanie transportu, zebranie materiałów przekazanych przez firmy, przygotowanie bilbordu miasta Lubań, stojaków, folderów, ulotek, map i innych materiałów promujących miasto Lubań.

4. Uczestnictwo pracowników ŁCR

w dwudniowych Targach Turystycznych

w Jeleniej Górze.

Targi stwarzają optymalne warunki promocji produktów i usług turystycznych podmiotów gospodarczych i instytucji lubańskich oraz są doskonałym miejscem skutecznej promocji i pozyskania potencjalnych klientów. Targi turystyczne mają charakter plenerowy, co pozwala lokalnej społeczności na bezpośredni dostęp do wystawców.  Są skuteczna formą promocji. Uczestnictwo w targach jest odpłatne i finansowane ze źródeł ŁCR. Dodatkowym źródłem pozyskania środków jest zawarcie umowy zlecenia z lubańskimi przedsiębiorcami dot. promowania ich działalności podczas dwudniowych targów.

Maj 2011

Marlena Kiełdanowicz

Małgorzata Wąs

Marzena Różańska

 

 

 

 

Spacer po Starym Lubaniu

1. Przygotowanie materiałów promocyjnych

o mieście dla uczestników spaceru

2. Przygotowanie sali konferencyjnej na prezentację

3. Przeprowadzenie Spaceru po Starym Lubaniu

4. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej ŁCR w Galerii Łużyckiej.

Spacer ma na celu promowanie bogatych architektonicznie zabytków miasta

i zachęcenie do odwiedzania Lubania. Dodatkową atrakcją jest film o Lubaniu, który przybliża wiedzę nie tylko o historii

i architekturze, ale również

o infrastrukturze, przyrodzie, czy procesie rewitalizacji. Spacer to doskonała forma promocji oraz miło spędzony czas z nowo przyswojoną wiedzą o mieście. Oferta jest odpłatna, ale warta zapoznania. 

W zależności od zapotrzebowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu

Marlena Kiełdanowicz

Marzena Różańska

 

Zakup materiałów promocyjnych miasta Lubań

1. Zdiagnozowanie zapotrzebowania na materiały

promocyjne

2. Skierowanie zapytania cenowego do firm

3. Wybór najkorzystniejszej oferty i złożenie zamówienia

 

W zależności od zapotrzebowania

Marlena Kiełdanowicz

Marzena Różańska

 

 

 

Stan Bezpieczeństwa i higiena pracy w Łużyckim Centrum Rozwoju:

 

a)       Badania lekarskie i BHP pracownika ŁCR p. Małgorzaty Wąs, luty 2011

b)       Zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży dla pracowników obsługi Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

 

 

Bieżące utrzymanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych:

a)       ubezpieczenie obiektów Łużyckiego Centrum Rozwoju przy ul. Rynek-Sukiennice 38, ul. Armii Krajowej 30, ul. Brackiej 12, użyczony lokal przy ul. Rynek-Sukiennice 24 – Muzeum  Arno Schmidta

b)      podjęcie działań przygotowujących do sprzedaży obiektu ŁCR przy ul. Armii Krajowej 30

c)       przegląd przewodów kominowych

d)      przegląd  sprzętu przeciwpożarowego

e)       przegląd roczny budynków ŁCR przy ul. Rynek-Sukiennice 38, ul. Armii Krajowej 30

f)        uzupełnienie brakujących węży hydrantowych

g)      dozór porządkowy przy ul. Armii Krajowej: zamówienie kontenerów do wywozu nieczystości, zakup materiałów i sprzętu budowlanych, ogrodniczych i elektrycznych

h)      stała konserwacja systemów alarmowych i konserwacja dźwigu osobowego

i)        prace remontowe, naprawy bieżące: udrażnianie przepustowości kanalizacji sanitarnej w Galerii Łużyckiej, prace budowlane: oczyszczenie i pomalowanie biura ŁCR przy ul. Rynek-Sukiennice 38, studni oraz filarów przed głównym wejściem do Galerii Łużyckiej, uzupełnienie fug w Galerii Łużyckiej na I i II Pietrze, konserwacja dachu na ul. Armii Krajowej 30 i utrzymanie drożności rynien w Galerii Łużyckiej

j)        Stały zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, środków chemicznych

Metadane

Źródło informacji:Anna Zawłocka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Zawłocka
Data wprowadzenia:2011-05-24 13:39:23
Opublikował:Anna Zawłocka
Data publikacji:2011-05-24 13:40:56
Ostatnia zmiana:2011-05-24 13:41:32
Ilość wyświetleń:2845

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij