Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Regulamin Organizacyjny Łużyckiego Centrum Rozwoju

Załącznik do Zarządzenia nr 121/2017
Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŁUŻYCKIEGO CENTRUM ROZWOJU W LUBANIU

 


Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1
Regulamin organizacyjny Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Łużyckiego Centrum Rozwoju zwanego dalej Centrum;
2) organizację Centrum;
3) zasady i zakres działania komórek organizacyjnych w Centrum.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju;
2) Pracownikach, należy przez to rozumieć Pracowników Łużyckiego Centrum Rozwoju;
3) Głównym Księgowym, należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Łużyckiego Centrum Rozwoju;
4) Informacji Turystycznej, należy przez to rozumieć informację turystyczną, gospodarczą dotyczącą miasta i regionu;
5) Burmistrzu Miasta, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubań.

§3
1. Centrum jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań  działającą na podstawie:
1) uchwały nr XVII/133/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu z późniejszymi zmianami;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870                  z późn. zm.).
2. Terenem działania Centrum jest miasto Lubań.
3. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Główną siedzibą Centrum jest budynek przy ul. Rynek-Sukiennice 38.
5. Poza główną siedzibą znajdują się lokale użytkowe w budynku przy ul. Brackiej 12                             z przeznaczeniem na prowadzenie Informacji Turystycznej miasta oraz lokale biurowe.

§ 4
1. Godziny pracy Centrum i przyjęć interesantów:
1) biura Centrum czynne są w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30;
2) Informacja Turystyczna jest czynna w dniach roboczych w godzinach: 7:30 do 15:30,   a także w dni świąteczne w godzinach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi    i na potrzeby działalności Centrum;
3) Galeria Łużycka jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, w soboty od
10:00 do 18:00, a także w dni świąteczne w godzinach indywidualnie ustalonych
z zainteresowanymi i na potrzeby działalności Centrum;
4) obsługa turystyczna Wieży Brackiej przez pracowników Centrum odbywa się w soboty w godz. 10:00 - 14:00. Wejścia odbywają się co 30 minut. Dokładne zasady zwiedzania określa regulamin zwiedzania Wieży Brackiej wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań.
2. Obiekty Centrum otwierane i zamykane są przez służbę ochrony mienia i osób posiadającą wymagane koncesje.
3. Otwieranie i zamykanie nieruchomości, lokali i biur Centrum reguluje odrębna instrukcja. 
4. Toalety publiczne dostępne są od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.
5. Pracownicy poza normalnymi godzinami pracy mogą pozostawać w gotowości do wykonywania pracy (dyżur). Dyżury planowane są i odnotowywane w rejestrze dyżurów pracowników.
6. Czas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy.
7. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w przypadku braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.
8. Pracownicy poza normalnymi godzinami pracy mogą pozostawać w pracy w zależności od organizowania, współorganizowania lub świadczonych usług w godzinach i dniach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi i potrzebami działalności Centrum, za zgodą Dyrektora Centrum.
9. Godziny pracy opisane w pkt. 8 wlicza się do czasu pracy pracowników.


Rozdział II - Organizacja Centrum

§ 5
Centrum funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i uprawnień na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 6
1. Dyrektor zarządza majątkiem i planuje pracę Centrum, w szczególności do zakresu jego działania i kompetencji należy:
1) odpowiedzialność materialna za składniki majątkowe Centrum i ich zabezpieczenie;
2) odpowiedzialność za sprawy organizacyjne i gospodarkę finansową Centrum;
3) kierowanie bieżącymi sprawami Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz;
4) pełnienie funkcji i obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum;
5) sporządzanie i wykonywanie planu finansowego Centrum;
6) gospodarowanie mieniem Centrum.
2. Dyrektor ustala w drodze zarządzenia wysokość opłat za usługi świadczone odpłatnie oraz cenę lub narzut za artykuły sprzedawane w Centrum po wcześniejszej akceptacji przez Burmistrza Miasta.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje pracownik kierujący pracą zespołu ds. informacji, promocji i szkoleń, a w przypadku jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§ 7
1. Strukturę organizacyjną Centrum stanowią:
1) Dyrektor;
2) Główna Księgowa;
3) zespół ds. informacji, promocji i szkoleń;
4) pracownik ds. współpracy zagranicznej i współpracy z przedsiębiorcami;
5) pracownik ds. zarządzania nieruchomościami;
6) sprzątaczka;
7) pracownik gospodarczy.
2. Nadzór nad pracą zespołu oraz pozostałych stanowisk sprawuje Dyrektor, a na czas jego
     nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
3. Pracą zespołu kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora do kierowania zespołem.
4. Zespół dzieli się na stanowiska pracy.
5. Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do
    Regulaminu.

Rozdział III - Zasady i zakres działania komórek organizacyjnych w Centrum

§ 8
Centrum działa według następujących zasad:
1) legalizmu;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) planowania pracy;
6) kontroli zarządczej;
7) podziału zadań pomiędzy działy Centrum oraz wzajemnego współdziałania.

§ 9
Pracownicy Centrum w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Centrum działają na podstawie
i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 10
1. Gospodarowanie mieniem Centrum odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny,
z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy, zlecenia usług oraz inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i zasadami określonymi w ustawie                     o finansach publicznych oraz zasadami obowiązującymi w Centrum, wprowadzonymi zarządzeniami Dyrektora.

§ 11
Zasady podpisywania pism przez Dyrektora, Głównego Księgowego oraz wyznaczonych pracowników przez Dyrektora określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 12
Centrum działa zgodnie z rocznym planem pracy.

§ 13
Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Centrum, zasady odbywania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę a także zasady przeprowadzenia ocen okresowych pracowników określają odrębne zarządzenia Dyrektora Centrum.
 

                       

§ 14
1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
w Centrum.
2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne.
3. Dla zapewnienia realizacji celów kontroli zarządczej w Centrum tworzy się system kontroli zarządczej.
4. Realizację kontroli zarządczej powierza się Dyrektorowi oraz pracownikowi wyznaczonemu do kierowania pracą zespołu.
5. Na system kontroli zarządczej w Centrum składają się m.in. mechanizmy kontroli zgodności działalności z przepisami prawa oraz efektywności i skuteczności realizacji zadań realizowanych przez Centrum, mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych                            i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, mechanizmy samooceny systemu kontroli zarządczej, zasady zarządzania ryzykiem.
6. Źródłem do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są wyniki monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej oraz wyniki przeprowadzonych kontroli.
 
§ 15
1. Pracownicy realizują zadania wynikające z Regulaminu w zakresie właściwości rzeczowej zespołu i poszczególnych stanowisk.
2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania w szczególności wymiany informacji                                    i wzajemnej konsultacji oraz realizacji zadań wymagających współpracy.

§ 16
1. W kierowaniu pracą Centrum Dyrektorowi pomaga pracownik wyznaczony do kierowania pracą zespołu.
2. Pracownik wyznaczony do kierowania pracą zespołu jest odpowiedzialny za merytoryczne
prowadzenie wszystkich spraw z zakresu zadań zespołu.                     
3. Do zakresu kompetencji pracownika wyznaczonego do kierowania pracą zespołu informacji, promocji i szkoleń należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzór nad pracownikami i pracą zespołu informacji, promocji i szkoleń;
2) kierowanie pracą zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                                       i regulaminami wewnątrzzakładowymi;
3) zapewnienie należytej organizacji pracy oraz odpowiada za realizację zadań powierzanych przez Dyrektora;
4) zarządzanie ryzykiem w zakresie zadań zespołu oraz realizacja kontroli zarządczej
i koordynacja zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;
5) planowanie pracy pracowników, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metody oraz formy pracy;
6) podejmowanie inicjatyw, co do wykonywania zadań zespołu;
7) badanie efektywności pracy podległych pracowników;
8) udzielanie pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym                                             i formalnoprawnym w zakresie zadań realizowanych;
9) niezwłocznie informowanie podległych pracowników o wszelkich zmianach                             w przepisach prawa i aktach wewnątrzzakładowych dotyczących zadań zespołu                         i funkcjonowania Centrum;
10) kontrolowanie realizacji zadań zespołu;
11) pełnienie obowiązków Dyrektora podczas jego nieobecności.

§ 17
Do zadań Głównego Księgowego należy:
1) sporządzanie, nadzorowanie, kontrolowanie i odpowiadanie za przygotowanie, realizację, zmiany i wykonanie planu finansowego Centrum;
2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych;
3) prowadzenie ewidencji obrotu pieniężnego, rachunków z odbiorcami i dostawcami;
4) prowadzenie dokumentacji i ewidencji zakupu i zużycia, środków trwałych                           i rozliczania kosztów, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
5) sporządzanie w zakresie sprawozdawczości finansowej: bilansu wraz z załącznikami                   i innych obowiązujących sprawozdań (GUS, ZUS, US, itp.);
6) prowadzenie wszystkich spraw związanych z płacami pracowników Centrum                             i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji;
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
8) bieżąca windykacja należności finansowych i majątkowych;
9) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych;
10) prowadzenie spraw wynikających z prawa pracy;
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Dyrektora.

§ 18
Do wspólnych zadań wszystkich pracowników Centrum należy:
1) przestrzeganie prawa i aktów wewnątrzzakładowych;
2) wzajemna współpraca, w tym w szczególności współdziałanie z Głównym Księgowym przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu planu finansowego Centrum oraz planowaniu wydatkowania środków na działalność Centrum;
3) pogłębianie wiedzy i doskonalenie się w wykonywaniu zadań;
4) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony                               i zabezpieczenia posiadanego mienia oraz informacji niejawnych;
5) ochrona danych osobowych;
6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz kompetentna i sprawna obsługa interesantów;
7) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz zakresie i bieżących informacji zakresie realizacji zadań;
8) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział i wysyłanie korespondencji,
b) przechowywanie akt,
c)  prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
d) przekazywanie akt do archiwów, składnicy akt.
9) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
10) usprawniania własnej organizacji, metod w zakresie form pracy;
11) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora;
12) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań, zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p.poż, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie.

§ 19
Do zadań pracownika ds. zarządzania nieruchomościami należy:
1) administrowanie nieruchomościami, w tym w szczególności:
a) eksploatacja nieruchomości, pomieszczeń, powierzchni w tym wynajmowanie sal konferencyjnych i innych powierzchni przeznaczonych do najmu,
b) obsługa spotkań, konferencji, szkoleń, organizowanych przez Centrum i na zlecenie,
c) gospodarka nieruchomościami, lokalami i pomieszczeniami,
d) dekoracje, flagowanie i estetyka.
2) sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem budynków i prowadzenie zadań wynikających z przepisów przeciwpożarowych i prawa budowlanego;
3) dozorowanie i obsługa systemów alarmowych napadowych przeciwpożarowych oraz
dźwigu towarowo - osobowego;
4) dokonywanie zakupów na potrzeby Centrum;
5) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 20
Do zadań pracownika gospodarczego należy:
1) obsługa systemu sygnalizacji pożarowej, weryfikacja zagrożenia pożarowego                         w budynku Centrum;
2) obsługa systemu monitoringu obiektu  i systemu alarmowego Centrum;
3) przygotowanie sali konferencyjnej i pasażu na spotkania, konferencje, szkolenia, wystawy, obsługa sprzętu multimedialnego w sali konferencyjnej na potrzeby organizowanych spotkań;
4) wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń, sprzętu i innych przedmiotów będących na stanie Centrum;
5) utrzymywanie czystości przed budynkiem Centrum, usuwanie skutków jesieni i zimy;
6) utrzymanie w należytej czystości budynków powierzonych Centrum                                            a w szczególności: sali konferencyjnej, ciągów komunikacyjnych, toalet, pomieszczeń gospodarczych;
7) dostarczanie korespondencji (dokumentów), kolportaż materiałów promocyjnych dot. działalności Centrum mieszkańcom i instytucjom na terenie Miasta Lubań.

§ 21
Do zadań sprzątaczki należy:
1) utrzymanie w należytej czystości budynków powierzonych Centrum                                         a w szczególności: sali konferencyjnej, ciągów komunikacyjnych, toalet, biur, pomieszczeń gospodarczych, windy;
2) przygotowywanie sali konferencyjnej, pasażu na spotkania, konferencje, szkolenia,
wystawy, itp.;
3) obsługa spotkań, konferencji, szkoleń, organizowanych przez Centrum i na zlecenie;
4) sprzątanie wokół budynków powierzonych Centrum;
5) dozorowanie i obsługa systemów alarmowych napadowych przeciwpożarowych oraz dźwigu
      towarowo - osobowego;
§ 22
Do zadań pracownika ds. współpracy zagranicznej i współpracy z przedsiębiorcami należy:
1) prowadzenie działalności promocyjnej miasta za granicą;
2)  współpraca z partnerami zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami;
3) współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji projektów unijnych;
4) koordynowanie współpracy z przedsiębiorcami;
5) podejmowanie działań w zakresie promocji przedsiębiorców i przedsiębiorczości;
6) obsługa Rady Gospodarczej;
7) tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz obsługa interesantów zagranicznych w zakresie tłumaczenia z języka niemieckiego na polski                           i odwrotnie na potrzeby Centrum;
8) oprowadzanie po Lubaniu i zabytkach Lubania zorganizowanych grup oraz indywidualnych osób;
9) współdziałanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych                           i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Centrum;
10) pomoc przy organizacji konferencji, szkoleń organizowanych na potrzeby Centrum.

§ 23
Do zadań zespołu informacji, promocji i szkoleń należy:
1) koordynacja działań związanych z organizacją bezpłatnych i odpłatnych szkoleń, kursów
i konferencji podnoszących kwalifikacje, kursów językowych, kursów komputerowych oraz zajęć warsztatowo - treningowych prowadzonych przez pracowników Centrum lub wykładowców zewnętrznych, a w szczególności:
a) przygotowywanie ofert szkoleniowych,
b) przeprowadzanie naboru uczestników,
c) zapewnienie wykładowców, trenerów,
d) przygotowywanie umów w tym zakresie,
e) przygotowywanie programów i harmonogramów szkoleń,
f) przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z organizacją szkoleń.
2) prowadzenie działalności promocyjnej Miasta w kraju i za granicą, w tym promocja turystyczna i gospodarcza miasta oraz sprzedaż materiałów promujących miasto i okolice;
3) sprawy związane z przygotowywaniem materiałów promujących miasto oraz ich dystrybucja;
4) koordynowanie działań związanych z aktualizacją miejskich portali internetowych oraz Biuletynem Informacji Publicznej Centrum;
5) realizowanie zadań służby prasowej i informacyjnej Burmistrza;
6) współpraca ze środkami masowego przekazu zarówno lokalnymi, regionalnymi                                     i ogólnopolskim w zakresie prezentowania działalności Rady Miasta, Burmistrza i podległych jednostek organizacyjnych;
7) organizowanie konferencji prasowych na zlecenie Burmistrza Miasta;
8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na krytykę zgodnie z prawem prasowym;
9) prowadzenie Informacji Turystycznej;
10)  współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie pozyskiwania informacji;
11)  przygotowywanie danych do wydawnictw promujących miasto;
12)  obsługa stoiska Informacji Turystycznej podczas imprez;
13)  poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku;
14)  prowadzenie innych usług turystycznych;
15)  nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Centrum;
16)  sporządzanie projektów sprawozdań z działalności Centrum dla Burmistrza;
17)  promocja Centrum w tym przygotowywanie informacji i materiałów o działalności Centrum dla lokalnych mediów (prasa, telewizja);
18)  gromadzenie i rozpowszechnianie informacji nt. pozyskiwania środków finansowych                             z funduszy i programów unijnych;
19)  oprowadzanie po Lubaniu i zabytkach Lubania zorganizowanych grup, turystów;
20)  koordynacja działań w zakresie ubiegania się o środki pomocowe na potrzeby Centrum.
 
Rozdział IV - Postanowienia końcowe

§ 21
Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:
Nr 1 - Schemat organizacyjny Centrum.
Nr 2 - Zasady podpisywania pism.
 

 

§ 22
Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonane za zgodą i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Lubań.

§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załączniki

ZaB%05cznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (1) (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZaB%05cznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (463.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarz%05dzenie Nr 121 - zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego ACR (280.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Zawłocka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Zawłocka
Data wprowadzenia:2008-12-30 07:56:05
Opublikował:Anna Zawłocka
Data publikacji:2008-12-30 08:19:45
Ostatnia zmiana:2017-10-16 13:22:52
Ilość wyświetleń:7184

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij